Официален сайт на Сдружение "Съни бийч джетски рейсинг"

Сдружение "Съни бийч джетски рейсинг"

You are here:

ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕНСТВО

Чл.9.(1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко получило покана за членство пълнолетно физическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл.10. Всеки член на сдружението има право:

1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

2. да бъде избиран в неговите органи на управление;

3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

4. да бъде информиран за дейността на сдружението;

5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл.11. Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да внася в срок определения годишен/месечен членски внос;

2. да внася в срок определените от ОС допълнителни вноски.

3. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

4. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл.12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Чл.13. Приемането на нов член на сдружението става след отправена до него покана за това от Управителния съвет и въз основа на нея негова писмена молба, която освен трите имена, ЕГН и точния адрес трябва да съдържа и декларация на кандидата, че приема всички разпоредби на Устава.

Чл.14. Управителният съвет може да отложи вземането на решение по молбата за членство, ако последната не отговаря на посочените в чл.13 изисквания.

(2) Ако УС намери, че молбата за членство отговаря на всички изисквания, той я удовлетворява.

(3) Решенията на УС по предходната алинея могат да бъдат обжалвани пред Общото събрание.

Чл. 15 Учредителите на клуба се считат за членове с подписването на учредителния протокол.

Чл. 16 (1) Член на клуба, неплатил членския си внос за текущата календарна година до 30 април на същата, автоматично се отстранява, докато не уреди посоченото задължение. Ако същият не го е заплатил в срок до 31 май на същата година същият може да бъде изключен с решение на УС.

(2) До уреждане на задължението си по ал.1 временно отстранения член на клуба няма право на глас в заседанията на Общото събрание и/или УС, не може да участвува в проявите на вътрешния спортен календар и в международни прояви.

(3) С внасяне на членския внос по ал.1, временно отстранения автоматично възстановява всичките си права на редовен член.

Чл. 17.(1) Членството в Клуб по водомоторни спортове “ Съни бийч джетски рейсинг” се прекратява:

1. С мотивирана писмена молба отправена до УС;

2. С прекратяването на сдружението като юридическо лице;

3. При отпадане на членството по реда на чл. 16 ал.4;

4. При изключване.

(2) Член на клуба, чийто членство е прекратено, може да бъде приет в него отново по реда на чл. 13 от настоящия Устав.

Чл. 18. Член на сдружението може да бъде изключен от Управителния съвет за системно нарушаване на принципите и задълженията, установени в настоящия Устав, както и за сериозно престъпване на общоприетите принципи на поведение, справедливост и спортменство. По същия ред може да бъде изключен член на клуба поради виновно причинени вреди на клуба или на отделни негови членове. (2) Член или състезател на клуба може да бъде изключен от Управителния съвет ако същият без основателна причина откаже участие за клуба в организирано мероприятие в което клуба е приел да участва, ако вземе участие от името на друг клуб и/или тайно или явно подпомага друг клуб по време на състезание………..“